Algemene Voorwaarden Naturlig B.V.

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor u als koper. Lees deze daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Naturlig: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Naturlig B.V.,

gevestigd te (9752 BE) Haren aan het adres Rijksstraatweg 167 en ingeschreven

bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80283101.

 1. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf een Overeenkomst aangaat met Naturlig en/of zich geregistreerd heeft op de

Website.

 1. Partijen: Naturlig en de Klant gezamenlijk.
 2. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Naturlig en de Klant, van

welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 1. Product(en): alle op grond van de Overeenkomst door Naturlig aan de Klant

geleverde zaken, zoals bedden, matrassen en slaapkamermeubels.

 1. Schriftelijk: communicatie per brief of e-mail.
 2. Website: de website van Naturlig, te raadplegen via www.topmatras.nl en alle

bijbehorende subdomeinen.

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden die zijn

gepubliceerd op de Website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 80283101.

Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Naturlig zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Als de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de

Algemene Voorwaarden, dan zijn deze voor Naturlig slechts bindend, indien en voor

zover deze door Naturlig uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

 1. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of

actievoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing.

 1. Als een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de

oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 1. Het kan voorkomen dat Naturlig niet altijd strikte naleving van de Algemene

Voorwaarden verlangt. Dit betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Naturlig het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Wijziging Algemene Voorwaarden

Naturlig behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Wijzigingen worden bekend gemaakt via de Website of per e-mail. Niet- inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

Artikel 4. Prijzen en informatie

 1. Een aanbod op de Website vervalt als het Product waarop het aanbod betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Alle op de Website en in andere van Naturlig afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 3. De verzendkosten komen voor rekening van de Klant, tenzij op de Website anders staat aangegeven. Dit staat eveneens op de Website vermeld. De hoogte van de kosten zullen in het bestelproces worden weergegeven.
 4. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Naturlig kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Naturlig afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 5. Naturlig kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 5. Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Naturlig op de Website en het voldoen aan de daarbij door Naturlig gestelde voorwaarden.
 2. Zodra de Overeenkomst tot stand is gekomen, ontvangt de Klant langs elektronische weg een bevestiging hiervan.
 3. Als blijkt dat door de Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Naturlig het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Naturlig kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Naturlig op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

Artikel 6. Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. De Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Naturlig is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Naturlig daarvan in kennis te stellen, zodat Naturlig gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 7. Uitvoering Overeenkomst

 1. Naturlig is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 2. Zodra de bestelling door Naturlig is ontvangen, stuurt Naturlig de Producten zo spoedig mogelijk toe.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke wijze levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de

Versie: november 2020

Producten geleverd zullen worden. Indien geen levertermijn is overeengekomen of

is vermeld, zullen Producten in ieder geval binnen 30 dagen geleverd worden.

 1. De Klant is verplicht om Producten af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Als de Klant dit nalaat, dan is Naturlig gerechtigd om

de Producten op te slaan voor rekening en risico van de Klant.

 1. Naturlig is gerechtigd een soortgelijk Product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde Product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. De Klant is dan gerechtigd de Overeenkomst kosteloos te ontbinden en het Product kosteloos te

retourneren.

Artikel 8. Herroepingsrecht

 1. De Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Naturlig binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.
 2. De termijn van 14 dagen zoals vermeld in lid 1 van dit artikel gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem/haar aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  1. als de Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag

waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste Product

heeft ontvangen;

 1. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of

onderdelen: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen derde,

de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Klant, of een door hem/haar aangewezen

derde, het eerste Product heeft ontvangen.

 1. Binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde herroepingstermijn zal de Klant zorgvuldig

omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal de verpakking slechts openen en het Product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van Producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat de Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

 1. Als de Klant in strijd met lid 3 van dit artikel omgaat met het Product of het Product op andere wijze beschadigt, dan is de Klant aansprakelijk voor de waardevermindering die daaruit voortvloeit.
 2. De Klant kan de Overeenkomst binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde termijn ontbinden door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Naturlig of op andere ondubbelzinnige wijze aan Naturlig kenbaar te maken dat hij/zij van de aankoop af ziet. Na ontbinding heeft de Klant nog 14 dagen om het Product terug te zenden
 1. Producten kunnen worden geretourneerd naar: Naturlig bv

Ruitenbeekweg 25
6741 HA Lunteren
Contactpersoon voor verzenden en retouren is Berney Koudijs Telefoonnummer 06-23575291

 1. De retourkosten en het risico voor het retourneren van Producten komt voor rekening van de Klant.
 2. Reeds door de Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan de Klant op dezelfde wijze als dat de Klant de bestelling heeft betaald. Als er sprake is van waardevermindering zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel, dan is Naturlig gerechtigd om de waardevermindering met de reeds door de Klant betaalde bedragen te verrekenen, waardoor de Klant een lager bedrag terugbetaald krijg.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 4. Het in dit artikel omschreven herroepingsrecht geldt niet voor Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 9. Betaling

 1. De Klant dient betalingen aan Naturlig volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Naturlig is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. In geval van betaling na levering kent de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Als de Klant en Naturlig overeenkomen dat de Klant gespreid betaalt, cedeert Naturlig de vordering van Naturlig op de Klant bij voorbaat aan een derde partij. Middels deze bepaling in de Algemene Voorwaarden informeert Naturlig de Klant hierover. Bij gespreid betalen komt er een kredietovereenkomst tot stand. De kredietovereenkomst wordt door Naturlig aan de Klant verstrekt. Daarin staat in ieder geval vermeld:
  1. welk kredietbedrag er wordt overeengekomen;
  2. voor welke periode de kredietovereenkomst wordt aangegaan;
  3. welk termijnbedrag de Klant aan Naturlig moet voldoen;
  4. wat de uiterste betaaldata per termijn zijn;

Versie: november 2020

e. welke rentevergoeding de Klant aan Naturlig over het totaal verschuldigde bedrag moet betalen.

 1. Als de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, stelt Naturlig de Klant nogmaals in de gelegenheid om binnen een termijn van 14 dagen aan zijn/haar betalingsverplichting te voldoen (ingebrekestelling). Voldoet de Klant het verschuldigde bedrag opnieuw niet, dan is de Klant wettelijke rente en incassokosten aan Naturlig verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Naturlig moet maken voor de incasso van wat de Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Klant.
 2. Naturlig heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Naturlig voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgebouwde rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 3. Naturlig is gerechtigd om de levering van Producten op te schorten en/of te staken als de Klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.

Artikel 10. Garantie, conformiteit en klachtenprocedure

 1. Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze Producten betreft, over op Klant. Als de Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de Producten.
 2. Naturlig staat er voor in dat Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 3. De Klant is verplicht om de geleverde Producten direct nadat deze aan hem/haar ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Klant onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 4. Bij eventuele zichtbare gebreken kan de Klant gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 8.
 5. Eventuele niet zichtbare gebreken moet de Klant uiterlijk binnen 7 dagen, nadat het gebrek is ontdekt of de Klant het gebrek had kunnen ontdekken, Schriftelijk bij Naturlig worden gemeld. Iedere melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Naturlig in staat is adequaat te reageren.
 6. De Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Versie: november 2020

7. Naturlig geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn/haar klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Naturlig binnen 30 dagen na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van de Klant.

 1. Als van een gebrek later melding wordt gemaakt dan vermeld in lid 4 of 5, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 2. Als de Klant tijdig een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde Producten.
 3. De Klant moet Naturlig in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Klant moet het betreffende Product dan ook voor zijn rekening en risico aan Naturlig retourneren.
 4. Als Naturlig oordeelt dat een Product gebrekkig is en tijdig een klacht is ingediend, dan zal Naturlig het gebrekkige Product – naar keuze van Naturlig – vervangen, herstellen of een vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. Ingeval van vervanging is de Klant gehouden om de vervangen Producten aan Naturlig te retourneren en de eigendom daarvan aan Naturlig over te dragen, tenzij Naturlig anders aangeeft. In geval van een vergoeding bedraagt de maximale vergoeding – met inachtneming van artikel 13 (aansprakelijkheid) – het bedrag dat door de Klant aan Naturlig is betaald voor het Product.
 5. Als Naturlig oordeelt dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Naturlig voor rekening van de Klant.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle geleverde Producten blijven eigendom van Naturlig totdat alle vorderingen die Naturlig op de Klant heeft (inclusief eventuele daarmee verband houdende (incasso)kosten en rente) volledig zijn betaald.
 2. De Klant is vóór bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de Producten, te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. Daarnaast is het de Klant niet toegestaan om deze Producten te verpanden of aan derden enig ander recht daarop te verlenen zolang de eigendom van deze Producten niet op de Klant is overgegaan.
 3. Naturlig is gerechtigd de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd en nog bij de Klant aanwezig zijn, terug te nemen als de Klant niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.

Versie: november 2020

4. De Klant zal Naturlig te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn Producten ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Naturlig.

Artikel 12. Website

Naturlig stelt alles in het werk om de Website goed te laten functioneren en voortdurend toegankelijk te houden. Naturlig kan dit alleen niet garanderen. Naturlig rekent op begrip van de Klant tijdens mogelijke storingen op of onderhoud van de Website. De Klant kan Naturlig in ieder geval niet aansprakelijk stellen voor de schade die de Klant lijdt wegens het feit dat de Website van Naturlig niet toegankelijk is.

Artikel 13. Persoonsgegevens

Naturlig verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform privacyverklaring. Deze is hier te vinden: https://topmatras.nl/algemenevoorwaarden

Artikel 14. Overmacht

 1. Naturlig is niet gehouden tot het nakomen van een verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan – naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Naturlig geen invloed kan uitoefenen en waardoor Naturlig niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 3. Naturlig kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 4. Als Naturlig ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Naturlig gerechtigd om het reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Naturlig jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).

 1. Aansprakelijkheid van Naturlig jegens de Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval – maar uitdrukkelijk niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 2. De aansprakelijkheid van Naturlig jegens de Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Naturlig onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke heeft stelt, stellende daarbij een redelijke termijn – minimaal 14 dagen – ter zuivering van de tekortkoming, en Naturlig ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Naturlig in staat is adequaat te reageren.
 3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Naturlig meldt.
 4. In geval van overmacht (artikel 14) is Naturlig niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij de Klant ontstane schade.
 5. Elke aansprakelijkheid van Naturlig vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel andere wijze is geëindigd.

Artikel 16. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen

alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Naturlig gevestigd is.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Naturlig B.V.
Rijksstraatweg 167
9752Be Haren

E-mail: KvK-nummer: 80283101

Btw-nummer: 861616170

info@naturlig.nl

Versie: november 2020